STUDIJNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 36 uchazečů)

Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 6 uchazečů)

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou talentové zkoušky konané v jednom dni, na který budou uchazeči na základě přihlášky pozváni. 

K talentové zkoušce si uchazeč připraví: 

 • 2 monology dle vlastního výběru
 • 2 básně
 • 2 písně (jedna lidovou, jedna umělou) 

 Odborná komise posuzuje výkony uchazečů u talentové zkoušky z hlediska:

 • pohybové pohotovosti, prostorového cítění, rytmu
 • hlasových schopností (artikulace, správná výslovnost, hlasové zabarvení a síla hlasu, předpoklady k dokonalému zvládnutí českého jazyka)
 • pěveckých schopností (hudební sluch, rytmus, intonace)
 • prokázání představivosti v předvedených výkonech
 • prokázání motivovanosti pro studium oboru  

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

 • ukončené středoškolské vzdělání doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem
 • zdravotní způsobilost prověřená foniatrem
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (dosažení minimální hranice 51 bodů z celkových 100 možných)
 • dostačující umístění v pořadí mezi uchazeči, kteří úspěšně absolvovali talentovou zkoušku a splnili ostatní podmínky k přijetí

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Termín pro podání přihlášky na první termín přijímacího řízení: 26. 5. 2024

Termín konání talentové zkoušky pro oba obory: 10. 6. 2024 (při vysokém počtu uchazečů se talentová zkouška bude konat ještě 11. 6. a 12. 6. 2024, každý uchazeč dostane pozvánku na jeden konkrétní den)

Přihlášku ke studiu lze podat:

 • osobně v kanceláři školy
 • prostřednictvím České pošty
 • datovou schránkou

K přihlášce je nutno doložit:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení 
 • potvrzení od praktického lékaře dokládající zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu daného oboru (na formuláři přihlášky ke studiu) ne starší než 6 měsíců 
 • potvrzení od foniatra ne starší než 12 měsíců
 • portrétovou fotografii ve formátu 9x13cm
 • strukturovaný životopis uchazeče

Pozvánka k přijímacímu řízení bude uchazeči zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, a to nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky u prvního termínu, 5 dnů před konáním talentové zkoušky v dalších termínech.

Stáhnout přihlášku ke vzdělání

 

ŠKOLNÉ 

16 500,- Kč za každý semestr studia 

  

STIPENDIA

Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.