Vyhlášení 3. termínu přijímacího řízení 

Výsledky 2. termínu přijímacího řízení 

Vyhlášení 2. termínu přijímacího řízení

Výsledky 1. termínu přijímacího řízení 

Vyšší odborná škola herecká pro školní rok 2023/2024 přijímá studenty do 1. ročníku studia v oborech:

  • Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 36 uchazečů)
  • Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 6 uchazečů)

Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu vyšší odborné školy (formulář je k dostání v prodejně SEVT, nebo ke stažení na webových stránkách školy www.vosherecka.cz). 

 K přihlášce je nutno přiložit:

  1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá tento dokument neprodleně po obdržení vysvědčení; jestliže nebude maturitní vysvědčení k dispozici do konání talentové zkoušky, může ji uchazeč konat, ale nebude-li do vyhlášení výsledků daného kola přijímacího řízení maturitní vysvědčení k dispozici, nebude v daném kole uchazeč přijat s tím, že na základě dodání tohoto dokumentu může být přijat v dalších kolech přijímacího řízení, budou-li otevřena, za podmínky splnění ostatních podmínek k přijetí ke studiu (výsledek jeho talentové zkoušky se bude v tom případě počítat do dalších kol přijímacího řízení).
  2. potvrzení od praktického lékaře dokládající zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu daného oboru (na formuláři přihlášky ke studiu) ne starší než 6 měsíců 

  3. potvrzení od foniatra ne starší než 12 měsíců
  4. portrétovou fotografii ve formátu 9x13cm

  5. strukturovaný životopis uchazeče

Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím České pošty, nebo systémem datových schránek, má-li uchazeč vlastní datovou schránku zřízenu. Žádáme uchazeče, kteří podali přihlášku ke studiu prostřednictvím pošty, aby informovali školu o odeslání přihlášky na e-mailové adrese studijni@vosherecka.cz pro případ, že by došlo ke ztrátě nebo zpoždění zásilky.

Pozvánka k přijímacímu řízení bude uchazeči zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejpozději 15 dnů před konáním talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, v dalších kolech pak nejpozději 5 dnů před konáním talentové zkoušky.Školné:

  • Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 činí školné 16 500.- Kč / semestr po celou dobu studia v obou oborech studia.

Stipendia:

Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.