PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Příjímací řízení pro aktuální školní rok bylo uzavřeno 31. října 2020.

Vyšší odborná škola herecká pro školní rok 2021/2022  bude přijímat studenty do 1. ročníku studia v oborech:

 • Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 36 uchazečů)
 • Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 12 uchazečů)


Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (dokument k zakoupení v prodejně SEVT nebo ke stažení níže). K přihlášce je nutno přiložit:

 1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
 2. potvrzení od foniatra
 3. fotografii ve formátu 9x13cm
 4. strukturovaný životopis

Žádáme všechny uchazeče, aby nám odeslání přihlášky ke studiu poštou oznámili na email: studijni@vosherecka.cz. Děkujeme. Přihlášku je možné přinést osobně.


Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není podmínkou ke konání talentové zkoušky, zahraniční maturita musí být doložena nostrifikačním osvědčením)
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných)
 • dostačující umístění v pořadí mezi uchazeči, kteří úspěšně absolvovali talentovou zkoušku a splnili ostatní podmínky k přijetí


  Talentová zkouška pro oba obory:

  • celá zkouška probíhá v českém jazyce
  • s ohledem na rovné podmínky všech uchazečů se talentové zkoušky účastní výlučně uchazeči a zkušební komise. Další osoby (s výjimkou kontrolních orgánů státní správy) nebudou do zkušební místnosti vpuštěny
  • talentová zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola)
  • všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni

  Uchazeč si ke zkoušce připraví :
  - 2 monology dle vlastního výběru
  - 2 básně
  - 2 písně (z toho jednu lidovou a jednu umělou)


  Odborná komise posuzuje výkony uchazečů u talentových zkoušek z hlediska:

  • pohybové pohotovosti, prostorového cítění, rytmu
  • hlasových schopností (artikulace, hlasové zabarvení, síla hlasu, předpoklady k dokonalému zvládnutí českého jazyka a správné výslovnosti)
  • pěveckých schopností (hudební sluch, rytmus, intonace)
  • prokázání představivosti a fantazie v předvedených výkonech
  • prokázání motivovanosti pro studium oboru
  • součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ)


  Termíny přijímacího řízení včetně talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022:

  • První kolo přijímacího řízení:
  • termín talentové zkoušky prvního kola přijímacího řízení je plánován na 15. června 2021 - příjem přihlášek do 31.5.2021


  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy v zákonem stanovém termínu. Případné další informace k přijímacímu řízení lze získat na tel. čísle 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo osobně v kanceláři školy.

  Školné:

  • Školné je splatné ve dvou splátkách splatných do 15.10. a do 15.2. daného školního roku.
  • Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 činí školné     14 500.- Kč / semestr po celou dobu studia.
  • Školné pro školní rok 2020/2021:
  • Herectví a moderování :
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
   2. ročník 15 000.- Kč / semestr
   3. ročník 17 500.- Kč / semestr
  • Herectví s loutkou:
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (platba do 15 dnů od přijetí ke studiu)
   2. ročník 15 000.- Kč / semestr
   3. ročník 17 500.- Kč / semestr

  Stipendia:

  Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.