PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyšší odborná škola herecká pro školní rok 2021/2022  přijímá studenty do 1. ročníku studia v oborech:

 • Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 45 uchazečů)
 • Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 12 uchazečů)


Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole včetně e-mailové adresy (dokument k zakoupení v prodejně SEVT nebo ke stažení níže). K přihlášce je nutno přiložit:

 1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
 2. potvrzení od foniatra (maximálně půl roku staré)
 3. fotografii ve formátu 9x13cm
 4. strukturovaný životopis

Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím České pošty nebo systémem datových schránek, má-li uchazeč datovou schránku zřízenou.  Žádáme všechny uchazeče, aby nám odeslání přihlášky ke studiu oznámili na email: studijni@vosherecka.cz. Děkujeme. 

Termíny přijímacího řízení včetně talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022:

 • Termín talentové zkoušky čtvrtého kola přijímacího řízení je plánován na 29. 9.                          - příjem přihlášek do 22. 9. 2021.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení škola rozesílá na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ve čtvrtém kole přijímacího řízení nejpozději 5 dnů před konáním talentové zkoušky.

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví uchazeči, kteří se účastní příjímacího řízení, se musí prokázat negativním POC antigenním testem ne starším 72 hodin nebo negativním PCR testem ne starším 7 dní, nebo čestným prohlášením o provedení samotestu - anebo předložit potvrzení o ukončeném, nebo započatém očkování (zároveň od první dávky musí uplynout lhůta minimálně 3 týdnů) - anebo předložit potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, a to v posledních šesti měsících.


Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není podmínkou ke konání talentové zkoušky, zahraniční maturita musí být doložena nostrifikačním osvědčením)
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných)
 • dostačující umístění v pořadí mezi uchazeči, kteří úspěšně absolvovali talentovou zkoušku a splnili ostatní podmínky k přijetí


  Talentová zkouška pro oba obory:

  • celá zkouška probíhá v českém jazyce
  • s ohledem na rovné podmínky všech uchazečů se talentové zkoušky účastní výlučně uchazeči a zkušební komise. Další osoby (s výjimkou kontrolních orgánů státní správy) nebudou do zkušební místnosti vpuštěny
  • talentová zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola)
  • všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni

  Uchazeč si ke zkoušce připraví :
  - 2 monology dle vlastního výběru
  - 2 básně
  - 2 písně (z toho jednu lidovou a jednu umělou)


  Odborná komise posuzuje výkony uchazečů u talentových zkoušek z hlediska:

  • pohybové pohotovosti, prostorového cítění, rytmu
  • hlasových schopností (artikulace, hlasové zabarvení, síla hlasu, předpoklady k dokonalému zvládnutí českého jazyka a správné výslovnosti)
  • pěveckých schopností (hudební sluch, rytmus, intonace)
  • prokázání představivosti a fantazie v předvedených výkonech
  • prokázání motivovanosti pro studium oboru
  • součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ)  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy do 7 dnů od konání talentové zkoušky. Případné další informace k přijímacímu řízení lze získat na tel. čísle 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo osobně v kanceláři školy.

  Školné:

  • Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 činí školné     14 500.- Kč / semestr po celou dobu studia.
  • Školné pro školní rok 2021/2022:
  • Herectví a moderování :
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu, druhá splátka do 15.2.)
   2. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15.10, druhá splátka do 15.2.)
   3. ročník 17 500.- Kč / semestr (první splátka do 15.10, druhá splátka do 15.2.)
  • Herectví s loutkou:
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15 dnů od přijetí ke studiu, druhá splátka do 15.2.)

  Stipendia:

  Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.