PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyšší odborná škola herecká pro školní rok 2022/2023  přijímá studenty do 1. ročníku studia v oborech:

 • Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 45 uchazečů)
 • Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 12 uchazečů)


Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole včetně e-mailové adresy (dokument k zakoupení v prodejně SEVT nebo ke stažení níže). K přihlášce je nutno přiložit:

 1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
 2. potvrzení od foniatra (ne starší 6 měsíců)
 3. fotografii ve formátu 9x13cm
 4. strukturovaný životopis

Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím České pošty nebo systémem datových schránek, má-li uchazeč datovou schránku zřízenou.  Žádáme všechny uchazeče, aby nám odeslání přihlášky ke studiu oznámili na email: studijni@vosherecka.cz. Děkujeme. 

Termíny přijímacího řízení včetně talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023:

 • Termín talentové zkoušky prvního kola přijímacího řízení je plánován na 15. 6. 2022                - příjem přihlášek do 31. 5. 2022.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení škola rozesílá na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce v prvním kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky.Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není podmínkou ke konání talentové zkoušky, zahraniční maturita musí být doložena nostrifikačním osvědčením)
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných)
 • dostačující umístění v pořadí mezi uchazeči, kteří úspěšně absolvovali talentovou zkoušku a splnili ostatní podmínky k přijetí


  Talentová zkouška pro oba obory:

  • celá zkouška probíhá v českém jazyce
  • s ohledem na rovné podmínky všech uchazečů se talentové zkoušky účastní výlučně uchazeči a zkušební komise. Další osoby (s výjimkou kontrolních orgánů státní správy) nebudou do zkušební místnosti vpuštěny
  • talentová zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola)
  • všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni

  Uchazeč si ke zkoušce připraví :
  - 2 monology dle vlastního výběru
  - 2 básně
  - 2 písně (z toho jednu lidovou a jednu umělou)


  Odborná komise posuzuje výkony uchazečů u talentových zkoušek z hlediska:

  • pohybové pohotovosti, prostorového cítění, rytmu
  • hlasových schopností (artikulace, hlasové zabarvení, síla hlasu, předpoklady k dokonalému zvládnutí českého jazyka a správné výslovnosti)
  • pěveckých schopností (hudební sluch, rytmus, intonace)
  • prokázání představivosti a fantazie v předvedených výkonech
  • prokázání motivovanosti pro studium oboru
  • součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ)


  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy do 7 dnů od konání talentové zkoušky. Další informace k přijímacímu řízení získáte na tel. 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo osobně v kanceláři školy.

  Školné:

  • Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 činí školné     14 500.- Kč / semestr po celou dobu studia.
  • Školné pro školní rok 2021/2022:
  • Herectví a moderování :
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu, druhá splátka do 15.2.)
   2. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15.10, druhá splátka do 15.2.)
   3. ročník 17 500.- Kč / semestr (první splátka do 15.10, druhá splátka do 15.2.)
  • Herectví s loutkou:
   1. ročník 14 500.- Kč / semestr (první splátka do 15 dnů od přijetí ke studiu, druhá splátka do 15.2.)

  Stipendia:

  Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.