PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyšší odborná škola herecká pro školní rok 2022/2023 přijímá studenty do 1. ročníku studia v oborech:

 • Herectví a moderování 82-47-N/01 (maximální počet přijímaných je 37 uchazečů)
 • Herectví s loutkou 82-47-N/03 (maximální počet přijímaných je 6 uchazečů)

Přihláška ke studiu:

K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (formulář je k dostání v prodejně SEVT, nebo ke stažení na webových stránkách školy www.vosherecka.cz). K přihlášce je nutno přiložit:

 1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá tento dokument neprodleně po obdržení vysvědčení; jestliže nebude maturitní vysvědčení k dispozici do konání talentové zkoušky, může ji uchazeč konat, ale nebude-li do vyhlášení výsledků daného kola přijímacího řízení maturitní vysvědčení k dispozici, nebude v daném kole uchazeč přijat s tím, že na základě dodání tohoto dokumentu může být přijat v dalších kolech přijímacího řízení, budou-li otevřena, za podmínky splnění ostatních podmínek k přijetí ke studiu (výsledek jeho talentové zkoušky se bude v tom případě počítat do dalších kol přijímacího řízení).
 2. potvrzení od praktického lékaře dokládající zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu daného oboru (na formuláři přihlášky ke studiu) ne starší 6 měsíců 

 3. potvrzení od foniatra ne straší 6 měsíců
 4. portrétovou fotografii ve formátu 9x13cm

 5. strukturovaný životopis uchazeče

Přihlášku je možno podat osobně v kanceláři školy, prostřednictvím České pošty, nebo systémem datových schránek, má-li uchazeč vlastní datovou schránku zřízenu. Žádáme uchazeče, kteří podali přihlášku ke studiu prostřednictvím pošty, aby informovali školu o odeslání přihlášky na e-mailové adrese studijni@vosherecka.cz pro případ, že by došlo ke ztrátě nebo zpoždění zásilky.

Pozvánka k přijímacímu řízení bude uchazeči zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejpozději 15 dnů před konáním talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, v dalších kolech pak nejpozději 5 dnů před konáním talentové zkoušky.Termíny přijímacího řízení včetně talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023:

1.kolo přijímacího řízení:

Do prvního kola přijímacího řízení podá uchazeč přihlášku nejpozději do 31. 5. 2022. Talentová zkouška proběhne 15.6.2022.

2. kolo přijímacího řízení:

Do druhého kola přijímacího řízení podá uchazeč přihlášku nejpozději do 22. 6. 2022. Talentová zkouška proběhne 27.6.2022. 

3. kol0 přijímacího řízení

Do třetího kola přijímacího řízení podá uchazeč přihlášku nejpozději do 20.8.2022 v 15:00 hodin. Talentová zkouška proběhne 25.8.2022.
Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není podmínkou ke konání talentové zkoušky, zahraniční maturita musí být doložena nostrifikačním osvědčením)

 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)

 • úspěšné absolvování talentové zkoušky (minimálně 51 bodů z celkových 100 možných)
 • dostačující umístění v pořadí mezi uchazeči, kteří úspěšně absolvovali talentovou zkoušku a splnili ostatní podmínky k přijetí


  Talentová zkouška pro oba obory:

  • Celá zkouška probíhá v českém jazyce.
  • S ohledem na rovné podmínky uchazečů se zkoušky účastní výlučně uchazeči a zkušební komise. Další osoby (s výjimkou kontrolních orgánů státní správy) nebudou do zkušební místnosti vpuštěny.
  • Talentová zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola).
  • Všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni.
  • Součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ).

  Uchazeč si ke zkoušce připraví :
  - 2 monology dle vlastního výběru
  - 2 básně
  - 2 písně (z toho jednu lidovou a jednu umělou)


  Odborná komise posuzuje výkony uchazečů u talentových zkoušek z hlediska:

  • pohybové pohotovosti, prostorového cítění, rytmu
  • hlasových schopností (artikulace, hlasové zabarvení, síla hlasu, předpoklady k dokonalému zvládnutí českého jazyka a správné výslovnosti)
  • pěveckých schopností (hudební sluch, rytmus, intonace)
  • prokázání představivosti a fantazie v předvedených výkonech
  • prokázání motivovanosti pro studium oboru


  Bodové hodnocení jednotlivých součástí zkoušky: pohybová část - max. 20 bodů, zpěv - max. 20 bodů, monology - max. 20 bodů, umělecký přednes - max. 20 bodů, etuda - max. 20 bodů.

  Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je 51. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení daného kola přijímacího řízení. Pokud dosáhnou někteří uchazeči stejný počet bodů v celkovém součtu, posune se na vyšší místo uchazeč s vyšším počtem bodů za jednotlivé úkoly v tomto pořadí: Monology, Umělecký přednes, Etuda, Pohybová část a Zpěv.

  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy do 7 dnů od konání talentové zkoušky. Další informace k přijímacímu řízení získáte na tel. 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo osobně v kanceláři školy.

  Školné:

  • Pro studenty, kteří nastoupí ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 činí školné 14 500.- Kč / semestr po celou dobu studia v obou oborech studia.

  Stipendia:

  Podrobné informace o udělovaných stipendiích získáte na studijním oddělení.