Vyšší odborná škola herecká ve školním roce 2017/2018 otevírá 1. ročník studia v oborech:

          • Herectví a moderování 82-47-N/01
          • Herectví s loutkou 82-47-N/03

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

 • 1. – 2. června 2017 (přihlášky doručené do 30. dubna 2017)
 • 14. – 15. června 2017 (přihlášky doručené do 9. června 2017)
 • v případě, že nebude naplněna kapacita, bude vypsán termín přijímacího řízení v září 2017

Den otevřených dveří

26.května 2017 – 10,00 – 13,00 hodin – Od 10,00 hodin je připraven bohatý program, prohlídka školy a ukázkové hodiny výuky. V 10,00 hodin začíná rovněž ukázka přijímacího řízení, kterou si připravili studenti 2. ročníku.

Talentovky nanečisto

Vyšší odborná škola herecká vypisuje termín “Talentovek nanečisto” dne 21.4.2017. Chcete si vyzkoušet talentovou zkoušku na na naši školu? Stačí zaslat emailem na studijní oddělení své kontaktní údaje. Připraveno je 12 míst, šanci zkusit si talentovky má tedy prvních 12 přihlášených. Talentová zkouška nanečisto začne v 8,30 registrací, od 9,00 hodin proběhne pohybová zkouška, od 10,30 do cca 17,00 hodin bude připraven rozpis uchazečů po 1/2 hodině k další části talentové zkoušky (2 monology, 2 básně, 2 písně). Talentová zkouška nanečisto je zdarma. Těšíme se na všechny uchazeče!

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky
 • dostačující pořadí umístění mezi uchazeči podle výsledků přijímací zkoušky

Přihláška ke studiu:

 • K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (dokument k zakoupení v prodejně SEVT). K přihlášce nutno přiložit:
   1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
   2. potvrzení od foniatra
   3. kopii potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši Kč 1.000,- (uhraďte na účet číslo 19-9204070247/0100 – variabilní symbol je rodné číslo uchazeče o studium bez lomítka)
   4. fotografii ve formátu 9x13cm
   5. strukturovaný životopis
   6. vyplněný dotazník
       • dotazník k přihlášce ke stažení: zde
       • vzor přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole: zde

 

 • Uchazečům, kteří zašlou nedostatečně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude přihláška vrácena s žádostí o doplnění. Po doplnění však musí být uchazečem doručena zpět škole nejpozději do termínu stanoveného pro příslušné kolo přijímacího řízení.

Talentová zkouška pro oba obory:

Uchazeč si pro zkoušku připraví :
– 2 monology dle vlastního výběru
– 2 básně
– 2 písně (alespoň 1 lidová)

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

 • přijímací zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola)
 • Všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni.
 • Součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ).
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy v zákonem stanovém termínu. Každý z uchazečů dále obdrží písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu. Žádné předběžné informace předcházející písemné rozhodnutí ředitelky školy nejsou uchazečům sdělovány, a pokud by byly jakkoliv získány, nejsou pro školu závazné.

 

 • Případné další informace lze získat na tel. čísle 241 482 422, školním mob. tel.: 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo v kanceláři školy.