Vyšší odborná škola herecká ve školním roce 2017/2018 otevírá 1. ročník studia v oborech:

          • Herectví a moderování 82-47-N/01
          • Herectví s loutkou 82-47-N/03

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

 • 1. – 2. června 2017 (přihlášky doručené do 30. dubna 2017)
 • 14. – 15. června 2017 (přihlášky doručené do 9. června 2017)
 • v případě, že nebude naplněna kapacita, bude vypsán termín přijímacího řízení v září 2017

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení
 • zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem (potvrzení na přihlášce ke studiu)
 • zdravotní způsobilost potvrzená foniatrem (potvrzení nutno přiložit k přihlášce ke studiu)
 • úspěšné absolvování talentové zkoušky
 • dostačující pořadí umístění mezi uchazeči podle výsledků přijímací zkoušky

Přihláška ke studiu:

 • K přijímacímu řízení budou uchazeči písemně pozváni na základě řádně vyplněné přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole (dokument k zakoupení v prodejně SEVT). K přihlášce nutno přiložit:
   1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč maturitní vysvědčení v den odeslání přihlášky ještě nemá, dodá ho neprodleně po obdržení vysvědčení)
   2. potvrzení od foniatra
   3. kopii potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši Kč 1.000,- (uhraďte na účet číslo 19-9204070247/0100 – variabilní symbol je rodné číslo uchazeče o studium bez lomítka)
   4. fotografii ve formátu 9x13cm
   5. strukturovaný životopis
   6. vyplněný dotazník
       • dotazník k přihlášce ke stažení: zde
       • vzor přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole: zde

 

 • Uchazečům, kteří zašlou nedostatečně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude přihláška vrácena s žádostí o doplnění. Po doplnění však musí být uchazečem doručena zpět škole nejpozději do termínu stanoveného pro příslušné kolo přijímacího řízení.

Talentová zkouška pro oba obory:

Uchazeč si pro zkoušku připraví :
– 2 monology dle vlastního výběru
– 2 básně
– 2 písně (alespoň 1 lidová)

Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluveného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, herectví a všeobecného kulturního přehledu.

 • přijímací zkouška je jednodenní a jednorázová (nejsou využívána tzv. postupová kola)
 • Všichni uchazeči o studium absolvují přijímací zkoušku ve dni, na který budou písemně pozváni.
 • Součástí přijímacího řízení je krátký improvizovaný pohovor v cizím jazyce (AJ/NJ).
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy v zákonem stanovém termínu. Každý z uchazečů dále obdrží písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu. Žádné předběžné informace předcházející písemné rozhodnutí ředitelky školy nejsou uchazečům sdělovány, a pokud by byly jakkoliv získány, nejsou pro školu závazné.

 

 • Případné další informace lze získat na tel. čísle 241 482 422, školním mob. tel.: 603 836 149, na e-mailové adrese: studijni@vosherecka.cz nebo v kanceláři školy.